wyszukiwarka zaawansowana

Nasz sklep
ul. Bór 59, Częstochowa
Pn-Pt 8:00 - 16:00

tel. 666 532 364
tel. 502 777 434
biuro@edilandia.pl

ul. Dolna 4, Częstochowa
Producenci
Regulamin

REGULAMIN obowiązujący od 25.12.2014


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez  Edilandia Andrzej Rybak
z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Dolna 4 za pośrednictwem sklepu internetowego
w domenie www.edilandia.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa zasady i warunki
świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://edilandia.pl/content/3-regulamin-sklepu

w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem
Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2, NIP: 5270022391,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, świadcząca profesjonalne usługi kurierskie;
b. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ulicy Mineralnej 15, NIP: 5260204110,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, świadcząca profesjonalnie usługi kurierskie;
c. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-624) przy ul. Malborskiej 130, NIP: 6792895061,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek
pocztowych (paczkomat);
d. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ulicy Stawki 2, NIP: 5250007313, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000334972 , świadcząca powszechne usługi pocztowe.
4. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie
Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi
drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po
dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
8. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,
cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9. Operator Płatności Elektronicznych - krajowa instytucja płatnicza PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Grunwaldzkiej 182, NIP: 7792308495, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000274399.
10. Paczkomaty InPost – usługa dostarczania przesyłek do urządzeń odbiorczych (paczkomatów) realizowana przez
InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-624) przy ul. Malborskiej 130, NIP: 6792895061,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841.
11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i
dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Punkt Odbioru Osobistego – miejsce wskazane przez Sprzedawcę, w którym klient może osobiście odebrać
zakupiony Towar, mieszczące się pod adresem: Sklep z zabawkami edilandia, ul. Dolna 4, 42-202
Częstochowa.
13. Regulamin - treść postanowień niniejszego regulaminu.
14. Rejestracja - czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania
przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
15. Sprzedawca – Edilandia Andrzej Rybak, NIP: 5731049911 z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul.
  Dolna 4 wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego
przez Ministra Gospodarki.
16. Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy,
działające w domenie www.edilandia.pl.
17. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być
przedmiotem Umowy sprzedaży.
18. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji
kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych
informacji w niezmienionej postaci.
19. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między
Klientem a Sprzedawcą.
20. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub
usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU www.edilandia.pl
1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
czynności prawnych.
2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do
działania w jego imieniu.
3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu
z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz
typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub
FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony
Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na
urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta
Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w
sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane
wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
korzystających z sieci Internet.
7. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
IV. REJESTRACJA W SKLEPIE
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient
ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim
przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych
Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na
otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w
formularzu rejestracyjnym.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest
wymagane do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży ani umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy
stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na
adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na
adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś
Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji
danych, za wyjątkiem Loginu.
8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu,
wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
V. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są
przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.edilandia.pl.
1. Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na odpowiedniej podstronie informacyjnej Strony
Internetowej Sklepu (stopka strony głównej Sklepu Internetowego).
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Użytkownicy mają możliwość:
- korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
- dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika.
4. Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy
sprzedany produkt wystawiana jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą
elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że
faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie
wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient
po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności,
składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej
Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany
Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z
Umową sprzedaży.
7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów
będących przedmiotem zamówienia.
8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację
o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem
Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta
Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym
nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub
składania zamówienia adres.
VI. FORMY PŁATNOŚCI
1. Możliwe są następujące formy płatności:
a. Przy odbiorze – zapłata gotówką Dostawcy przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W
wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu
zamówień.
b. Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku
bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych.
d. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana
przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu
zamówienia.
4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu
płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Każdorazowo informacja o
ograniczeniu znajduje się w opisie Towaru.
VII. SPOSOBY DOSTAWY
1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami
pocztowymi lub firmami kurierskimi.
3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.edilandia.pl jest adres dostawy
wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem
spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego. W przypadku wyboru usługi
Paczkomaty InPost jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w
momencie składania zamówienia.
4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do
Dostawy i realizacji zamówienia.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach
Roboczych od momentu:
- dokonania zapłaty w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
- zawarcia umowy w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja
potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia
jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem
ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do
Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w
obecności pracownika Dostawcy.
10. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika
Dostawcy spisania właściwego protokołu.
VIII. REKLAMACJE
1. Wszystkie produkty dostępne w www.edilandia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.edilandia.pl.
3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta,
udostępnionym w opisie każdego produktu.
4. Ponadto Sprzedawca jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę
fizyczną lub prawną.
5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany
wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub
wymiany ponosi Sprzedawca.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres
Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia
się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin
do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
8. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo na
adres: edilandia1@o2.pl lub w formie pisemnej na adres: Sklep z zabawkami edilandia, ul. Dolna 4, 42-202
Częstochowa.
9. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do
Sprzedawcy.
10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty
reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania
Towaru do Klienta.
11. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru
lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez
Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie
można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do
Regulaminu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres: edilandia1@o2.pl
pl lub w formie pisemnej na adres: Sklep z zabawkami edilandia, ul. Dolna 4, 42-202 Częstochowa.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem e-mail.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,
oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt
Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły
sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres
Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów
szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji,
składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę
usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na
podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłoszony jest przez Sprzedawcę Generalnemu
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie
Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia
bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w
przypadku usunięcia Konta Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich
przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji
Dostawy konkretnego zamówienia.
9. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Operatorowi Płatności Elektronicznych w zakresie
niezbędnym do realizacji płatności za konkretne zamówienie.
XI. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta;
d) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu
do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie
Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej,
wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient
może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu
subskrypcji Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w
formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione
pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi
nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za
pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi
Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w
Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,
umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu
realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w
przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni
od zgłoszenia żądania.
12. Usługa Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta
publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w
szczególności Towarów.
13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania
treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku
działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa
lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest
uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony
Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.
15. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych.
16. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy,
logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do
podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez
Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
3. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu
narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej
konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
4. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu
usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach
konsumenta.
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący
konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków
mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez
Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w
życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7
dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą
elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

 


ZAŁACZNIK nr 1

 

FORMULARZ REKLAMACJI 

…………………………………….

Miejscowość, data

Do:

Edilandia Andrzej Rybak

Ul. Dolna 4

42-202 Częstochowa

NIP 573-104-99-11

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

 

 

 

Reklamacja

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………..…… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

 

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: …………………………….

 

Adresat:                              Edilandia Andrzej Rybak

Adres do zwrotu:            42-202 Częstochowa, ul. Dolna 4

Adres e-mail:                    biuro@edilandia.pl

 

Niniejszym, w oparciu o Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*): …………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………..

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………….......

 

Podpis konsumenta(-ów) 

(tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić

 regulamin sklepu od dnia 24.12.2014

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl